Noteikumi

ELEPORT SIA 

UZLĀDES PAKALPOJUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Spēkā no 26.01.2023 

 1. Piemērošanas joma un jēdzieni 

 1. Šī uzlādes pakalpojuma vispārīgie noteikumi tiek piemēroti līgumam, kas noslēgts starp Eleport SIA un klientu. 

 1. Eleport SIA (reģistrācijas kods 40203320165) ir uzlādes pakalpojuma pārdevējs. 

 1. Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu ar Eleport. Turpmāk tekstā klients, kas ir fiziska persona, ir saukts arī „patērētājs“. 

 1. Uzlādes punkta turētājs ir persona, kam pieder un/vai, kas ekspluatē uzlādes punktu saskaņā ar uzlādes punkta turētāja noteiktajiem nosacījumiem un kārtībā. 

 1. Uzlādes stacija ir vienība, kas sastāv no viena vai vairākiem uzlādes punktiem, kuros var uzlādēt transportlīdzekli 

 1. Uzlādes pakalpojums ir transportlīdzekļu uzlādes pakalpojums, ko Eleport pārdod klientiem 

 1. Uzlādes punkts ir lēnās uzlādes punkts (ar maksimālo jaudu 22 kW) vai ātrās uzlādes punkts (ar jaudu virs 22 kW), kas dod iespēju transportlīdzekli uzlādēt uz vietas. 

 1. Līgums ir uzlādes pakalpojuma līgums, kas sastāv no pamatnoteikumiem un šiem vispārīgajiem noteikumiem. 

 1. Puse ir Eleport vai klients. Puses ir Eleport un klients abi kopā. 

 1. Klienta karte (RFID-karte) ir karte, ko Eleport, izsniedz klientam, ar kuras palīdzību klients tiek identificēts uzlādes stacijā un/vai punktā. 

 1. Transportlīdzeklis ir elektriskais transportlīdzeklis Eiropas Parlamenta un Padomes 22.10.2014 direktīvas 2014/94/EL izpratnē. 

Vārdiem, kas turpmāk Līgumā lietoti ar mazajiem burtiem, ir terminā norādītā nozīme, ja attiecīgais vārds iepriekš šeit ir definēts kā termins. 

 

 1. Līguma noslēgšana, klienta kartes izsniegšana un lietošana 

 1. Līgums starp pusēm tiek noslēgts kā ietvarlīgums Eleport tīmekļa vietnes platformā https://register.eleport.com/lv pirms uzlādes pakalpojuma sniegšanas. Jebkurš apakšlīgums par pakalpojuma iegādi saskaņā ar ietvarlīgumu uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad klients uzsāk uzlādes pakalpojuma izmantošanu. 

 1. Lai noslēgtu līgumu, klients reģistrējas kā uzlādes pakalpojuma lietotājs, iesniedz un apstiprina savus datus, iepazīstas ar šiem vispārīgajiem noteikumiem un privātuma politikas noteikumiem un paraksta līgumu digitāli. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, tiklīdz klients to parakstījis. 

 1. Patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma gadījumos un kārtībā, kas noteikti Saistību tiesību likumā, paziņojot par to Eleport SIA četrpadsmit (14) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Atteikšanās no līguma neatbrīvo patērētāju no saistību apmaksas. Patērētājs maksā par izmantoto uzlādes pakalpojumu atbilstoši vispārīgo noteikumu 4. punktā noteiktajam. 

 1. Pēc līguma noslēgšanas Eleport izveido un nosūta klientam uz līguma pamatnoteikumos norādīto pasta adresi klienta karti. Klients apņemas izmantot karti pareizi un paredzētajam mērķim, tostarp nodrošināt, ka to ievēro visas klienta pilnvarotās personas, kā arī nodrošināt, ka klienta karte nenonāk trešo personu rīcībā, kurām tā nav paredzēta. Klients ir atbildīgs par visām ar klienta karti veiktajām darbībām. Ja klienta karte tiek nozaudēta, klienta pienākums ir nekavējoties slēgt to caur mobilo lietotni vai paziņot Eleport uz e-pasta adresi info@eleport.lv. Eleport pazaudētās kartes vietā izdod jaunu. Par jaunas kartes izsniegšanu jāmaksā 20 eiro, kam tiek pieskaitīts PVN. 

 

 1. Uzlādes pakalpojuma sniegšana 

 1. Eleport sniedz klientam uzlādes pakalpojumu klienta izvēlētā laikā un izvēlētā uzlādes punktā par uzlādes laikā spēkā esošo cenu. Eleport uzlādes punkti atrodas Eleport mājaslapā norādītajās vietās 

 1. Klients apņemas iepazīties ar uzlādes punktā esošajām lietošanas instrukcijām, kā arī uzlādēt tikai 1.11 punktā minētos transportlīdzekļus, kuru elektroiekārtas atbilst Eleport mājaslapā un uzlādes punktos norādītajām prasībām. Klients apņemas pirms uzlādes uzsākšanas iepazīties ar transportlīdzekļa īpašībām un novērtēt tā atbilstību prasībām, tai skaitā uzlādes drošības prasībām. Eleport neatbild par uzlādes pakalpojuma sniegšanu vai nesniegšanu, vai jebkādiem klientam nodarītiem kaitējumiem, kas radušies tāpēc, ka uzlādējamais transportlīdzeklis neatbilst minētajām prasībām. 

 1. Klients apņemas ievērot uzlādes punkta turētāja noteiktos stāvvietas izmantošanas noteikumus, tai skaitā maksāt maksu par stāvēšanu. Informācija par to, kuros uzlādes punktos auto novietošana ir bez maksas un kuros par maksu, atrodama mobilajā lietotnē. Eleport neatbild par klientam nodarītajiem zaudējumiem, ja klients neievēro auto novietošanas noteikumus vai nesamaksā par auto novietošanu. 

 1. Eleport identificē klientu, kad tas uzsāk uzlādi, pēc mobilās lietotnes vai RFID kartes. Visas identifikācijas, kas veiktas uz Eleport mobilās aplikācijas vai RFID kartes pamata, Eleport uzskata par veiktām klienta vārdā un spēkā esošām. 

 1. Uzlādējot transportlīdzekli, klientam rūpīgi jāievēro uzlādes stacijā un/vai punktā esošajā instrukcijā sniegtās norādes. Klients atbild par visiem zaudējumiem, ko tas nodarījis Eleport vai uzlādes punkta turētājam, ja tiek bojāts vai iznīcināts uzlādes punkts, ja tas noticis klienta vainas dēļ, jo klients nav ievērojis instrukcijas un/vai rīkojies neuzmanīgi. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt Eleport vai uzlādes punkta turētāju, ja uzlādes stacijā un/vai punktā ir radušies kādi defekti vai problēmas saskaņā ar instrukcijām, kas sniegtas uzlādes stacijā un/vai punktā vai paziņotas uzlādējamā transportlīdzekļa lietotājam citos veidos 

 1. Eleport neuzņemas atbildību par kļūdām, aizkavēšanos vai problēmām, kas var rasties uzlādes pakalpojuma sniegšanas laikā, uzlādes pakalpojuma darbības traucējumiem, klienta kartes vai citu tehnisko identifikācijas līdzekļu darbības traucējumiem vai citiem bojājumiem, ko izraisījušas ar uzlādes pakalpojuma lietošanu vai funkcionalitāti saistītās problēmas. Tāpat Eleport neuzņemas atbildību par kļūdām, kavējumiem vai kļūdām cita pakalpojumu sniedzēja darbībā, pakalpojuma vienmērīgā lietošanā vai citiem bojājumiem, ko izraisījušas problēmas, kas saistītas ar uzlādes pakalpojuma lietošanu vai funkcionalitāti. 

 1. Ja rodas kaitējums vai kaitējuma apdraudējums, lai novērstu bojājumu rašanos, pusei ir pienākums veikt visus kaitējuma novēršanas pasākumus tādā apmērā, ko no puses var pamatoti prasīt un sagaidīt 

 

 1. Uzlādes pakalpojuma maksa, aprēķins un kavējuma nauda 

 1. Klients maksā par uzlādes pakalpojuma izmantošanu maksu, kas atbilst uzlādes brīdī spēkā esošajai cenai. Konkrētajā brīdī uzlādes punktā spēkā esošā cena ir norādīta Eleport mobilajā lietotnē. 

 1. Eleport izsniedz klientam rēķinu vienu (1) reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī izmantoto uzlādes pakalpojumu. Eleport nosūta rēķinu uz Līguma pamatnoteikumos minēto klienta e-pasta adresi, ja puses nav vienojušās citādi. Rēķina apmaksas termiņš ir septiņas (7) dienas. 

 1. Klients apņemas novērtēt rēķina pareizību tūlīt pēc rēķina saņemšanas un pretenziju gadījumā iesniegt tās Eleport trīs (3) darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Ja pretenzijas nav iesniegtas, tiek uzskatīts, ka klients rēķinu pieņēmis brīdī, kad pagājušas sešas (6) dienas kopš tā nosūtīšanas. 

 1. Ja rēķina apmaksa tiek kavēta, Eleport ir tiesības pieprasīt kavējuma naudu 0,066% no parāda summas, sākot no nākamās dienas pēc termiņa beigām līdz pat brīdim, kad pilnībā samaksāta parāda summa. 

 

 1. Uzlādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšana 

 1. Eleport ir tiesīgs uz laiku pārtraukt uzlādes pakalpojuma sniegšanu, lai veiktu nepieciešamos apkopes, remonta un atjaunināšanas darbus. Uzlādes pakalpojums var tikt pārtraukts arī energosistēmas un elektroenerģijas bilances pārvaldīšanai, elektroapgādes kvalitātes nodrošināšanai vai citām līdzīgām darbībām 

 1. Eleport ir tiesīgs atteikties sniegt klientam uzlādes pakalpojumu un/vai nekavējoties pārtraukt uzlādes pakalpojuma sniegšanu, ja ir aizdomas, ka klienta karte nonākusi trešās personas rīcībā vai ja ir aizdomas, ka uzlādes pakalpojums tiek izmantots neatbilstoši līguma noteikumiem vai, ņemot vērā pakalpojuma mērķi, citā veidā nelikumīgi vai nepiemēroti. 

 1. Eleport paziņo klientam, ja vien iespējams, pirms pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas par uzlādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas iemesliem elektroniski vai citā veidā, ko Eleport uzskata par piemērotu. 

 1. Ja uzlādes pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta klienta izraisītu iemeslu dēļ, klients netiek atbrīvots no samaksas par pakalpojumu, ne arī no citām saistībām pret Eleport. Turklāt Eleport ir tiesīgs iekasēt no klienta saprātīgu maksu par rakstiska vai elektroniska atcelšanas paziņojuma nosūtīšanu, kā arī visas apstrādes izmaksas. 

 1. Eleport ir tiesīgs pārtraukt uzlādes seansu, ja transportlīdzekļa akumulatora līmenis ir vairāk par 89%. Uzlādes pakalpojuma sesijas pārtraukšana ļauj nodrošināt efektīvu un mērķtiecīgu uzlādes pakalpojumu. 

 

 1. Līguma grozīšana, nodošana un izbeigšana 

 1. Eleport ir tiesīgs grozīt vispārīgos līguma noteikumus, par to paziņojot klientam vismaz vienu (1) mēnesi iepriekš. Ja klients pēc paziņošanas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā nepaziņo, ka vēlas lauzt līgumu, līgums paliek spēkā precizēto vispārējo noteikumu redakcijā. 

 1. Klients nedrīkst nodot līgumu trešajai personai. Eleport ir tiesīgs nodot līgumu trešajai personai. Nododot līgumu, līguma noteikumi nevar tikt mainīti. Eleport paziņos Klientam par Līguma nodošanu citai personai. 

 1. Klients apņemas nekavējoties paziņot Eleport par jebkurām izmaiņām klienta datos, kas norādīti galvenajos noteikumos un par jebkuru citu būtisku apstākli, kas nav zināms līguma noslēgšanas brīdī, bet attiecas uz līguma izpildi. 

 1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz līguma izbeigšanai. Katrai pusei ir tiesības uzteikt līgumu, vismaz divas (2) nedēļas rakstiski paziņojot par līguma izbeigšanu otrai pusei. 

 1. Eleport ir tiesīgs lauzt līgumu ārpuskārtas kārtībā, ja klients ir būtiski pārkāpis no līguma izrietošās saistības vai pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta iepriekš 4.2.2. punktā aprakstītajos apstākļos. 

 

 1. Datu aizsardzība 

 1. Eleport apstrādā klienta datus līguma izpildes nolūkā un atbilstoši Eleport privātuma politikā noteiktajam. 

 

 1. Strīdu izšķiršana 

 1. Ja starp līguma dokumentiem rodas pretrunas, noteicošie ir pamatnoteikumi, kam seko vispārīgie noteikumi. Jautājumos, kas nav aprakstīti līgumā, jāvadās pēc tiesību aktiem. 

 1. Uz līgumu attiecas Igaunijas tiesību akti. 

 1. Strīdi, kas izriet no līguma, tiek risināti starp pusēm pārrunu ceļā vai, ja tas neizdodās, Rīgas pilsētas tiesā. 

 1. Ja klients ir patērētājs, viņam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē vai tiesā atbilstoši dzīvesvietai, lai atrisinātu ar līgumu saistīto strīdu.